พื้นที่โฆษณา
120x120
080-000-0000
พื้นที่โฆษณา
120x120
080-000-0000
พื้นที่โฆษณา
120x120
080-000-0000
พื้นที่โฆษณา
120x120
080-000-0000
พื้นที่โฆษณา
120x120
080-000-0000
พื้นที่โฆษณา
120x120
080-000-0000
พื้นที่โฆษณา
120x120
080-000-0000

A A A A ผู้เขียน หัวข้อ: ร้าน p1 รับปรับ-เทียบ-ซ่อม- กล้องระดับวัดมุม ให้เช่า ราคาต่อรองได้ ร้านอยู่สมุทร  (อ่าน 33 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

มิถุนายน 19, 2017, 04:27:48 PM
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 28240
  • ดูรายละเอียด
ร้าน p1 รับปรับ-เทียบ-ซ่อม- กล้องระดับวัดมุม ซื้อขาย ราคาเป็นกันเอง ร้านอยู่สมุทรปราการ
ให้เช่ากล้องสำรวจราคาถูกสุด มีทั้งใหม่เอี่ยมและมือสอง กล้องไลน์ ซ่อมกล้องระดับ TOPCON เทียบถูกต้อง TOTAL STATION ราคาถูก
อาชีพนักสำรวจ

 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ได้แก่ ผู้ควบคุมและทำการสำรวจพื้นดินและท้องน้ำ เพื่องานทำแผนที่หรือแผนภูมิงานก่อสร้าง งานเหมืองแร่ หรือเพื่องานอื่นๆ โดยการกำหนดสถานที่ตั้ง และวาดภาพแสดงลักษณะภูมิประเทศรวมถึงการสำรวจบริเวณพื้นดินและท้องน้ำ การสำรวจบริเวณทะเล และเหมืองแร่ และการสำรวจประเภทอื่นๆ เป็นผู้ช่วยนักสำรวจเกี่ยวกับการใช้ และดูแลรักษาเครื่องมือต่างๆ ในขณะปฏิบัติงาน ช่วยแปลข้อมูลที่ได้จากงานสนาม และทำงานอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน
งานรังวัดที่ดิน
งานสำรวจจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
งานสำรวจภูมิประเทศ ดำเนินงานสำรวจจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน 1:1,000 หรือ 1:4,000 เพื่อใช้ประกอบการสำรวจแนวเขตที่ดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่แปลงขนาดใหญ่

งานสำรวจวางผัง/ออกแบบทางภูมิสถาปัตย์
งานสำรวจผังบริเวณพื้นที่
งานสำรวจภูมิประเทศ ดำเนินงานสำรวจเก็บรายละเอียด ตำแหน่งอาคาร ถนน สาธารณูปโภค เช่น เสาไฟฟ้า เสาแสงสว่าง ท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ พร้อมเก็บค่าจุดระดับพื้นดิน 2-5 เมตร เขียนเส้นชั้นความสูงพื้นที่

งานสำรวจจัดทำฐานข้อมูล GIS
งานค้นหาหมุดยึดโยงทางราบและทางดิ่ง
งานสำรวจภูมิประเทศ ดำเนินงานค้นหา โครงข่ายหมุดพิกัด/ระดับ รทก. ของหน่วยงานราชการ กรมแผนที่ทหาร กรมชลประทาน เพื่อใช้เป็นหมุดโยงยึดค่าพิกัด/ระดับในงานรังวัดดาวเทียม หมุดควบคุมภาพถ่ายภาคพื้นดิน

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสารวจ
เครื่องมือสารวจมีหลายอย่าง การเลือกใช้เครื่องมือชนิดใด ขึ้นอยู่กับความละเอียดในการวัด ความสะดวกในการใช้งาน การประหยัดในการใช้งานทั้งแรงงาน ทุนและเวลาในการทางาน เครื่องมือสารวจที่ควรทราบได้แก่
 กล้องระดับ (Level)
เป็นเครื่องมือที่ใช้กับงานหาระดับความสูงต่าของจุดต่าง ๆ ว่าจะมีความสูง-ต่าแตกต่างกันมากน้อยเท่าไร ซึ่งมีอยู่หลายรุ่นบางรุ่นจะมีจานองศาราบติดอยู่ด้วยจึงสามารถนามาใช้รังวัดมุมราบ วางแนว และหาค่าระยะทางโดยประมาณได้ แต่ไม่นิยมใช้กันเนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนมากในการอ่านมุม จึงนิยมใช้กล้องระดับสารวจหาค่าความสูงของจุดที่ต้องการ หรือใช้กล้องระดับเพื่อกาหนดให้ค่าระดับความสูงในการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กาหนดไว้ในแบบก่อสร้างต่าง ๆ เช่น การทาหมุดหลักฐานการระดับ การหาเส้นชั้นความสูง การหาค่าระดับตามยาว (Profile) และตามขวาง (Cross section) การให้ระดับผิวทาง (Grade line) ให้ระดับและกาหนดระดับ หลุม ระดับท้องคลองส่งน้า เป็นต้น ซึ่งกล้องระดับมีหลากหลายแบบ หลากหลายรุ่น
 เครื่องมือหาพื้นที่ (Planimeter)
เป็นเครื่องมือที่ใช้สาหรับหาพื้นที่บริเวณซึ่งมีรูปร่าง สัดส่วนที่ไม่สามารถจะคานวณได้ด้วยหลักเรขาคณิต ใช้เครื่องมือหาพื้นที่บนระนาบราบที่มีเส้นรอบรูปเป็นเส้นตรง หรือเส้นคดโค้ง โดยการลากหมุดของเครื่องมือไปตามเส้นรอบรูปที่อยู่ในแผนผัง หรือแผนที่ที่เราต้องการหาพื้นที่ แล้วนาค่าที่ได้จากเครื่องมือไปใช้ในการคานวณหาขนาดของพื้นที่ที่ต้องการหาได้ Planimeter มีแบบที่เป็นมาตรวัดและแบบลิจิตอลซึ่งแบ่งออกได้ 2 ชนิด คือ ชนิดแขนปรับได้ (Movable arm หรือ Adjustable arm) กับชนิดแขนปรับไม่ได้ (Fixed arm)

 
คุณสมบัติประจาตัวของนักสำรวจที่ดี


 • เป็นผู้มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความเที่ยงตรงในตนเองและส่วนรวม ยึดถือความยุติธรรมประจาใจ ประพฤติตนถูกต้องตามระเบียบของสังคม มีศีลธรรมอันดีงาม
การใช้ และวิธีการเก็บรักษาเครื่องมือสารวจ

 • การตั้งขาเครื่องมือ ไม่ควรตั้งขาเครื่องมือกว้าง หรือแคบจนเกินไป อันเป็นสาเหตุให้เครื่องมือทรุดหรือล้มได้ในขณะปฏิบัติงาน การปักขาตั้งเครื่องมือต้องกดขาตั้งลงพื้นไปตามแนวความลาดของขาตั้งโดยออกแรงพอประมาณ ไม่กดขาตั้งลงพื้นไปในแนวดิ่งจะทาให้ขาตั้งหักได้
 • การใช้กล้องระดับ กล้องวัดมุม เมื่อเลิกใช้งานแล้วต้องตรวจดูสภาพของกล้องให้อยู่ในสภาพเดิม และชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ อยู่ในตาแหน่งปกติพร้อมที่จะใช้งานได้ทันทีในครั้งต่อไปโดยในขณะที่มีหมอก ไอน้า หรือมีละอองฝนห้ามนากล้องออกจากกล่องโดยเด็ดขาด เพราะจะทาให้ความชื้นเข้าไปเกาะภายในเลนส์และจานองศา ทาให้เกิดสนิมและเป็นราเกาะอยู่ภายในไม่สามารถใช้งานได้ต่อไป
ประเภทของงานสำรวจ
สำรวจ รังวัดที่ดิน ( Land Survey )
- งานสำรวจ แบ่งแยกแปลงที่ดิน
- งานสำรวจ ออกแบบและวางผังจัดสรรที่ดิน

 
สำรวจ จัดหาข้อมูลเพื่อออกแบบ (Design survey )
- งานสร้างเส้นชั้นความสูง (Create contour)
- งานหาปริมาณดินตัด-ดินถม (Cut-Fill) ด้วย surface 3D

สำรวจ ตำแหน่งอาคารสิ่งปลูกสร้าง ถนน ทางเท้า สาธารณูปโภคอื่นๆ
สำรวจ หมุด GPS Ground Control รังวัดแบบ Static Survey
สำรวจ หยั่งความลึกของแม่น้ำ ลำคลอง ทะเล ด้วย Echo Sounder

 
 รับสำรวจเพื่อการออกแบบก่อสร้าง
- สำรวจ หาเนื้อที่
- สำรวจ วางแนวรั้ว แนวท่อ

- รับสำรวจอื่นๆ

การรับประกันสินค้า ประกอบด้วย

 • สินค้าที่อยู่ในสภาพนอกเงื่อนไข เช่น ชำรุด, แตก, หัก, บุบ, ไหม้, บิ่น, งอ, เบี้ยว, ร้าว,ทะลุหรือ อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 • สินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง เช่น มีคราบกาว, คราบออกไซด์, คราบน้ำ, คราบมูลสัตว์, มีรอยสนิม, มีรอยขีดข่วน เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
ให้บริการเช่ากล้อง รายละเอียดดังต่อไปนี้

- 11วันขึ้นไป กล้องระดับ 100 บาท
- 6-10 วัน กล้องวัดมุม 350 บาท
- 1-5 วัน กล้องระดับ 150 บาท
นอกจากนี้เรายังมีบริการซ่อม-สอบ-เทียบTotal Stationทุกชนิด
- ปรับตั้ง-ทำความสะอาดภายนอก กล้องวัดมุม 3000 บาท
- ปรับตั้ง-ทำความสะอาดภายนอก Total Station 1500-2000 บาท
ขั้นตอนการเช่า

 • แฟ็กซ์เอกสารประกอบในการเช่าสินค้า มายังบริษัท เพื่อเตรียมทำสัญญาเช่า

การจัดส่ง                สินค้า

 • บริษัทจะจัดส่งตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ตกลง  (ดูเงื่อนไข)
 • ลูกค้าตรวจสอบสินค้าให้ตรงกับสัญญาเช่า
 • คืนเอกสารค้ำประกันให้ลูกค้า


บริการรับซ่อมของเรา

 • รับซื้อกล้องซ่อม หากซ่อมแล้วไม่คุ้ม เพื่อแลกกับสินค้าตัวใหม่แล้วเพิ่มเงินส่วนต่างไม่แพง


ข้อควรรู้
            ควรมีการ calibrate กล้องทุกๆ 6 เดือน เพื่อความแม่นยำในการใช้งาน ถึงแม้ว่าไม่ได้ใช้งานมาก่อนหน้านี้ 
หมายเหตุ

 • ราคาประเมินการซ่อมทุกครั้งเป็นราคาตามจริงจากลักษณะอาการแต่ละครั้งที่เข้ามา
ศูนย์ซ่อม-สอบเทียบกล้องสำรวจไลน์
 

สำรวจ จัดทำหมุดหลักฐาน ระบบดาวเทียม GPS/GNSS
         “หมุดดาวเทียม Static” หมายถึง หมุดดาวเทียมที่ได้ค่าพิกัดจากการรับสัญญาณดาวเทียม โดยวิธีการรังวัดแบบสถิต (Static) ซึ่งหมายความรวมถึง หมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียมกรมที่ดินเฉลิมพระเกียรติและหมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียมชนิดมั่นคงถาวร
 

วงรอบเปิด traverse
วงรอบเปิด หมายถึง แนวเส้นสำรวจที่เป็นเส้นตรงหลาย ๆ เส้นที่ทราบระยะและมุม ซึ่งนำมาต่อกันโดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในแนวเดียวกัน และไม่บรรจบตัวเองหรือไม่บรรจบหมุดที่รู้ค่าพิกัด
 

"จรรยาบรรณ"หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมและจริยธรรม ในการประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลักเพื่อให้สมาชิกในสาขาอาชีพนั้นๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน จรรยาบรรณในการวิจัย จัดเป็นองค์ประกอบที่สำคััญของระเบียบวิธีวิจัย เนื่องด้วยในกระบวนการค้นคว้าวิจัย นักวิจัยจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับสิ่งที่ศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต การวิจัยจึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสิ่งที่ศึกษได้ หากผู้วิจัยขาดความรอบคอบ ระมัดระวัง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจึงกำหนด "จรรยาบรรณนักวิจัย" ขึ้นไว้เป็นแนวทางสำหรับนักวิจัยยึดถือปฎิบัติเพื่อให้การดำเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม และหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของนักวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้กำหนดจรรยาบรรณนักวิจัยไว้ 9 ประการ ดังนี้
ต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทำวิจัย นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้
ในสาขาวิชาการที่ทำวิจัยอย่างเพียงพอ และมีความรู้ความชำนาญ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทำวิจัย เพื่อนำไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพและเพื่อป้องกันปัญหาการวิเคราะห์ การตีความหรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย
ต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัยนักวิจัยต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ ทางวิชาการจนละเลยขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัย แก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

บริษัทมีความน่าเชื่อถือสูง การันตีจาก LAZADA:
เราคือผู้เชียวชาญทางด้านการขายสินค้าออนไลน์ของประเทศไทย เปิดบริการหลากหลายช่องทางและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้ากลุ่มออนไลน์ และได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก

***Seller Rating ของลาซาด้า(Lazada) คือ การแสดงตัวเลขของผลการดำเนินงานของผู้ขาย โดยประสิทธิภาพการทำงานของผู้ขายจะมีคะแนนตั้งแต่อันดับ 1-5 คะแนน 5 เป็นคะแนนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดหรือดีที่สุด ซึ่งถูกกำหนดโดย 3 ปัจจัยดังนี้ การยกเลิก
จำหน่ายขาย กล้องระดับ,กล้องวัดมุม มือหนึ่ง
โทรศัพท์ติดต่อมือถือ 02-1816844,086-649-4939 ได้ตลอดวัน 
LINE OFFICIAL: @998-p1 (อย่าลืมเติม @ ข้างหน้าด้วยนะครับ)

[color=#ff0000; font-size: x-large][/color]
 
 
[color=#ff0000; font-size: x-large][/color]
 
 
[color=#ff0000; font-size: x-large][/color]
 
 
[color=#ff0000; font-size: x-large] [/color]

เครดิตบทความจาก : http://www.p1instrument.com/

Tags : กล้องสำรวจ, ขายกล้องวัดมุม,ขายกล้องระดับ

 
แบ่งปันกระทู้นี้...
สำหรับเว็บบอร์ด
(BBCode)
สำหรับเว็บไซต์หรือเว็บบล็อก
(HTML)


bbgun